Warunki katalog

KATALOG PROJEKTÓW DOMÓW

STUDIO FORM ARCHITEKTONICZNYCH PANTEL

ARCHITEKT TOMASZ LELLA

Przedmiotem oferty jest projekt architektoniczno-budowlany przygotowany zgodnie z  obowiązującym od 19 września 2020r. rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).
Oferta nie obejmuje projektu technicznego, projektu zagospodarowania terenu, dokumentacji formalno-prawnej oraz charakterystyki energetycznej. Projekt jest przekazany w 3 egzemplarzach .
Za dodatkową opłatą ustaloną indywidualnie możemy wykonać projekty techniczne i przystosować projekt architektoniczno-budowlany do warunków miejscowych , wykonać projekt zagospodarowania i uzyskać wszelkiego rodzaju pozwolenia .
  1. Projekt opatrzony będzie o pisemną zgodę autora projektu na zmiany w projekcie, które muszą być wykonane przez uprawnionego projektanta. Osoba adaptująca ponosi za wprowadzone zmiany pełną odpowiedzialność.
  2. Projekt architektoniczno-budowlany zostanie dostarczony w 3 egzemplarzach.
  3. Termin wykonania projektu wielobranżowego wynosi ok. 4 tygodni od daty wpłaty (faktura pro forma) za zamówiony projekt.
  4. Koszt autorskiego projektu budowlanego do jednorazowego wykorzystania wynosi 4 000 zł + VAT obowiązujący w dniu sprzedaży projektu.
  5. Zamawiający otrzymuje dwie wizualizacje do celów reklamowych na tablicę budowy.
  6. Autorski projekt należy dostosować do warunków miejscowych na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Powyższe dostosowanie musi zostać wykonane przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
  7. Autorski projekt architektoniczny firmy SFA PANTEL architekt Tomasz Lella stanowi przedmiot prawa autorskiego. SFA PANTEL sprzedając powyższy projekt udziela kupującemu licencji do jednorazowego wykorzystania dzieła tylko na jednej działce i tylko do jednorazowej realizacji budowy. Niedozwolone jest wykorzystanie tego projektu po raz kolejny na innej działce. Autor nie wyraża zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie w celu innym niż jednokrotne wykorzystanie na cele budowlane.
  8. Koszt katalogu projektów domów w wersji papierowej wynosi 100zł + VAT